مشخصات چک برگشت کانتینر خالی

  1. چک می بایست به تاریخ روز باشد.
  2. چک در وجه نمایندگی کشتیرانی ساعی ترابر آرشام بدون قید هرگونه کلمات از قبیل ضمانت، سپرده، … باشد.
  3. چک می بایست بدون قلم خوردگی و پشت نویسی باشد.
  4. هرگونه مغایرت خط در متن چک قابل قبول نمی باشد.
  5. برگ چک می بایست طبق عکس از چک صیاد باشد.
  6. امضای چک می بایست با امضای فرم تعهد نامه یکی باشد.